Renovera skorsten

En fungerande skorsten är en grundförutsättning för såväl uppvärmning som mys-eldning i kakelugnen. Dock har även skorstenar och rökkanaler ett ”bäst före” datum, och behöver vårdas för att klara av den belastning som eldning innebär. Årligen döms ett stort antal skorstenar ut, och kakelugnar och värmepannor beläggs med eldningsförbud. Detta kan vara ödesdigert för den som äger fastigheten. I synnerhet om detta sker vintertid. De bakomliggande orsaker som kan föranleda eldningsförbud är många. I allmänhet handlar det om att skorstenen blivit angripen av allt för stora mängder rökgas, att kaminen använts för sällan, eller att man haft för intensiv alternativt för bristfällig eldning.

Skulle man råka få problem med sin skorsten, är det viktigt att adressera problemen omedelbart för att förhindra en dålig situation att förvärras. En auktoriserad skorstensentreprenör kan göra en saklig och noggrann statusbedömning av skorstenen genom att skicka ner kamerautrustning i rökkanalen och upptäcka eventuella fel. Tidigare innebar skorstensrenovering ett omfattande arbete som ofta innebar att man fick riva delar av skorstenen. I dagsläget har utvecklingen nått längre, och man kan genomföra en skorstensrenovering helt ifrån taket. Dessutom kan de flesta problem åtgärdas på några timmar. Det finns ett flertal tekniker att använda sig av vid renovering av en skorsten, och garantier på upp till 25 år är vanligt beroende på vilken teknik man använder. Detta val utgår delvis ifrån vilken typ av bränsle man använder sig av, vilket problem som skall åtgärdas, samt vad som är mest kostnadseffektivt för kunden. Som beställare av en skorstensrenovering får du alltid ett kostnadsförslag att ta ställning till innan renoveringen utförs.

Om eldningsförbud

En skorsten som blivit gammal eller illa omhändertagen kan få sprickbildningar. En skorsten med sprickbildningar kan läcka rökgas, vilken är mycket giftig och kan orsaka omfattande problem. Som en följdeffekt får skorstenen svårare att isolera värme. Detta medför att isolering, virke och annat material som finns intill skorstenen bli mycket varm och riskerar antändning. Således är det en fara för såväl individerna i huset, som för huset. Detta är orsaken till att man belägger vissa skorstenar med eldningsförbud. För att åter kunna använda sin skorsten behöver man adressera problemet och åtgärda de fel som förorsakat förbudet. Detta behöver inte vara dyrt och långdraget utan kan göras under loppet av en arbetsdag, beroende på hur stora skador det är fråga om.

Arbetssätt och metoder

Det finns ett flertal olika sätt att renovera en skorsten som fått eldningsförbud. Givetvis kan en statusbedömning göras i syfte att förebygga eventuella problem i senare skede. De metoder vi rekommenderar kan genomföras utan att borra eller demontera skorstenen. Valet av metod vid en skorstensrenovering beror till stor del på eldningens karaktär och skorstenens utformning. Den metod som används måste vara anpassad för att klara den rök och värme som är aktuell, och detta varierar stort mellan olika användare. Vid eldning med pellets eller fuktigare material, blir även röken fuktig och tung. Detta gör att den får högre densitet och ställer högre krav på utrymme i rökgången. En undermålig förbränning lämnar en stor mängd aggressiv och sur rök, varför det insatsrör som används måste vara härdat för att kunna stå emot denna typ av rök. Utöver frågan om vad för bränsle som används, måste även varje skorstens brister och mått analyseras. För att kunna göra en bedömning av vilken metod som är bäst lämpad för en specifik skorsten behövs skorstenen filmas inifrån. Detta görs från taket genom att man sänder ner kamerautrustning. Utifrån bilderna kan man sedan analysera skorstenen och komma med förslag på hur man bäst kan renovera denna. Här nedan finns tre vanliga metoder.

Kompositfoder

Kompositfoder kan användas för renovering av alla typer av skorstenar, rökkanler, imkanaler och ventilation. Det finns flera material med olika användningsområden på marknaden. Med kompositfoder kan man renovera utan smutsiga håltagningar och skapa en tät kanal genom blandade material såsom murverk, eternit, plåt, gips, betong osv.

Arbetsmetod

Först filmas kanalen noggrant för statusbedömning, därefter avlägsnas eventuella förträngningar eller andra hinder i kanalen med specialutrustning från taket. Kompositfodret installeras i kanalen och formas med lufttryck efter kanalens innerväggar. Materialet härdas med vattenånga och resultatet blir ett homogent foder, helt utan skarvar och med bibehållen kanalarea. Genom att utnyttja befintlig kanalarea bibehåller eller förbättrar man flödet och reducerar tryckfallet vilket ger lägre energikostnad för eventuella fläktar. Arbetet utförs normalt på en arbetsdag.

Flexibla insatsrör

Flexibla rör monteras enkelt i de flesta typer av skorstenar och ventilationskanaler. Flexibla rör kan användas vid renovering av kanaler för eldning av fasta och flytande bränslen. Den är ej lämplig vid spannmålseldning där kompositrör rekommenderas. Böjliga insats-rör av stål lämpar sig speciellt för kanaler med stor areaförändring eller om kanalen har långa sidodragningar.

Arbetsmetod

Först filmas kanalen noggrant för statusbedömning, därefter rengörs kanalen med en speciell rensningsutrustning. Eventuella utskjutande föremål som armeringsjärn, tegelstenar etc avlägsnas med specialutrustning från taket. Hela renoveringen sker utan smutsiga håltagningar i bostadsutrymmen. Ett böjbart syrafast och rostfritt insats-rör med rätt dimension monteras i kanalen och kan isoleras med vermikulit om så önskas. Arbetet utförs normalt på en arbetsdag.

Glidgjutning

Glidgjutning används till murade im- och ventilationskanaler och murade skorstenar med rökkanaler till öppna spisar, kakelugnar, braskaminer, vedpannor för eldning av fasta bränslen. Även kakelugnar kan tätas utan smutsig demontering enligt glidgjutningsmetoden. Metoden går under flera namn såsom Schädler-metoden, Manometermetoden, Safe Real-metoden och Glidgjutningsmetoden. Det är samma metod men med olika namn.

Arbetsmetod

Först filmas kanalen noggrant för statusbedömning, därefter rengörs kanalen med en speciell rensningsutrustning. Eventuella utskjutande föremål som armeringsjärn, tegelstenar etc avlägsnas med specialutrustning från taket. Kanalen har därefter de bästa förutsättningarna för en extra god infästning av den keramiska massan. En individuellt anpassad glidform lodas ner från skorstenstoppen till kanalens början. Därefter lägger man på Schädlerit, som är ett unikt fiberarmerat keramiskt bruk med extremt god vidhäftning. Glidformen vinschas upp genom kanalen och gjuter tåliga rök- och gastäta släta väggar som förbättrar draget betydligt och medför minskad sot- och smutsavlagring i kanalen.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se